Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

agatiszka
7415 466a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaexistential existential
agatiszka
agatiszka
3683 982b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapluzyna apluzyna
agatiszka
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
agatiszka
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
agatiszka
8103 322c
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca
1391 4725 500
Reposted fromwestwood westwood via12czerwca 12czerwca
agatiszka
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana via12czerwca 12czerwca
agatiszka
My definition of beauty.
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 via12czerwca 12czerwca
agatiszka
agatiszka
Niby początki są trudne, ale to przez końce nie śpisz po nocach.
Reposted fromniewychowana niewychowana via12czerwca 12czerwca
agatiszka
8245 ea58
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca
agatiszka
agatiszka
4988 6598 500
Widziałam na ulicy Kubę z synkiem. Zastanawiałam się, czy jest jeszcze ze swoją żoną. 
I zabłądziłam. 

November 19 2019

agatiszka
Otworzyłam ON. Minęło 4 miesiące. Prawie 5. A Ty gdzieś tam jesteś. Daleko.
agatiszka
2180 e6af
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
agatiszka
2367 26b9 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
agatiszka
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo via12czerwca 12czerwca
3323 ed5c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
agatiszka
4596 323c
Reposted fromimradioactive imradioactive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl