Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

agatiszka
0539 4910 500
Reposted bysolaceintheskyhash
agatiszka
9843 f949 500
Reposted fromonlyman onlyman
agatiszka
9844 5c4a 500
Reposted fromonlyman onlyman
agatiszka
0240 41e3
Reposted fromciarka ciarka

September 15 2019

agatiszka
0278 3cb5 500
agatiszka
0162 f2fc 500
Reposted byfotofobhashlenifcawujcioBatpchamtensyfhugostiglitzkudlatyzieeyottazniebieskimi
agatiszka
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
agatiszka
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatobecontinued tobecontinued
agatiszka
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo via12czerwca 12czerwca
agatiszka
8449 e501 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablacksadcat blacksadcat
agatiszka
9556 8e0c 500
Reposted fromyikes yikes

September 14 2019

agatiszka
9314 1c4f 500
Reposted bypchamtensyfmyszkaminniehash
agatiszka
3316 767f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaexistential existential
agatiszka
8028 a366 500

September 11 2019

agatiszka
Najwięcej strachu kryje się w głowie.
— "50 twarzy Grey'a"
Reposted fromblacksadcat blacksadcat
agatiszka
6496 dc9b 500
Reposted fromnyaako nyaako viablacksadcat blacksadcat
agatiszka
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viascorpix scorpix
agatiszka
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viascorpix scorpix
agatiszka
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential
agatiszka
Czy mamy prawo potępiać osoby uzależnione? Wszyscy przecież nałogowo uciekamy przed tym, co czujemy i kim jesteśmy. Nałogowo odurzamy się wydumanymi obrazami siebie i innych, nierzeczywistymi stanami ducha i nastrojami - oto prawdziwe narkotyki.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl